top of page

Algemene voorwaarden Jesje Veling Photography
 

Van de eenmanszaak Jesje Veling, gevestigd aan Casteleynstraat 10, 2012 AH te Haarlem, Nederland.

Artikel 1 Definities
1. ​Opdrachtnemer​: ​Jesje Veling is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
2. ​Opdrachtgever​: d​ e Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij Opdrachtnemer.

Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.
3. ​Overeenkomst​: e​ lke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
4. ​Consument: ​een opdrachtgever die de overeenkomst aangaat als natuurlijk persoon en niet handelt vanuit een bedrijf.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd​, ​en de aanbetaling door Opdrachtgever is voldaan indien dit wordt gevraagd door Opdrachtnemer. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
2. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Opdrachtnemer alleen, wanneer deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.
5. Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd afgesproken wanneer het een fotoshoot betreft. Opdrachtnemer reserveert deze datum en tijd voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Opdrachtnemer of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtnemer vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 6 Facturatie en betaling

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende pakkettarief van Opdrachtnemer, of een ander, door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.

3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer verzonden facturen te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.

5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Incasso- en gerechtelijke kosten

1. De kosten die gemaakt moeten worden voor een herinnering, aanmaning en sommatie door het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer veertig (40) euro welke voor rekening komen voor de Opdrachtgever. Deze kosten dekken de administratieve kosten van Opdrachtnemer.
2. Wanneer de Opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in ieder geval vijftig (50) procent van het te vorderen bedrag verschuldigd. Als Opdrachtnemer kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor vergoeding in aanmerking.

3. De Opdrachtgever is tegenover Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 8 Wijziging overeenkomst

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal Opdrachtnemer aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):
de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of​ ​de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de gehele schade in rechte te vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 10 Extra kosten

1. De gemaakte reiskosten door Opdrachtnemer worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Dit kan gaan om een OV-traject of benzinekosten. Wanneer het gaat om benzinekosten wordt € 0,45 cent per kilometer in rekening gebracht. Als het gaat om een OV-traject wordt het gehele traject doorberekend aan de Opdrachtgever.

2. extra tijd en/of kosten die door input van de Opdrachtgever gemaakt worden door Opdrachtnemer om de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk wordt dit van tevoren gemeld.

3. De eventuele entree- en/of parkeerkosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op locatie worden doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Opzegging, annulering of verzetten Opdrachtgever niet consument

1. Opzegging van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wanneer Opdrachtgever niet in hoedanigheid als consument de overeenkomst is aangegaan, kan niet worden ontbonden en dus niet worden opgezegd.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht om de offerte te factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Opdrachtnemer geleverd worden.
3. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 4. Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de weercondities te maken heeft. De Opdrachtnemer neemt hiervoor contact op met de Opdrachtgever.
5. Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. De tijd die te Opdrachtgever te laat is gekomen is verloren tijd.

 

Artikel 12 Opzegging en annulering Opdrachtgever consument

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Opdrachtnemer geleverd worden.
2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
3. Aan het annuleren of verzetten van de shoot zijn als volgt kosten verbonden:

a. Binnen 48 uur voor de fotoshoot bedragen de annuleringskosten 50% van de afgesproken prijs (met een minimum van €30,-).
b. Binnen 24 uur voor de fotoshoot bedragen de verzet kosten 70% van de afgesproken prijs (met een minimum van €50,-).

Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de weercondities te maken heeft. De Opdrachtnemer neemt hiervoor contact op met de Opdrachtgever.
4. Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. De tijd die te Opdrachtgever te laat is gekomen is verloren tijd.

 

Artikel 13 Opzegging en annulering Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst (tussentijds) te annuleren. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Opdrachtnemer.
2. Bij ziekte van Opdrachtnemer zal eerst gekeken worden naar een mogelijkheid om het tijdstip van uitvoering van de dienst te verplaatsen. Mocht dit niet lukken zal gekeken worden of er een vervanger de dienst kan uitvoeren. Zijn voorgaande opties niet mogelijk, wordt de overeenkomst opgezegd en vervalt de betalingsverplichting van Opdrachtgever. Eventuele reeds gedane betalingen door Opdrachtnemer worden zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na opzegging teruggestort op het bij Opdrachtnemer bekende bankrekeningnummer.

Artikel 14 Kwaliteit foto’s

De geleverde foto’s door Opdrachtnemer worden standaard in hoge resolutie en hoge JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat gemaakt, na bewerkt (ontwikkeld) en vervolgens omgezet naar JPEG.​ O​ pdrachtgever ontvangt nooit de RAW-bestanden.

 

Artikel 15 Ontvangen van foto’s

1. De digitale foto’s van een bruiloftshoot zijn binnen vier (4) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders is aangegeven.
2. De digitale foto’s van een portret of familieshoot zijn binnen twee (2) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders is aangegeven.
3. De digitale foto’s van een Portrait Event shoot zijn binnen twee (2) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders is aangegeven.
4. De digitale foto’s van een event zijn binnen een (1) werkweek klaar na betaling van de factuur, tenzij anders is aangegeven.
5. Een aangegeven termijn door Opdrachtnemer is nimmer een fatale termijn doordat er bepaalde invloeden zijn waar Opdrachtnemer geen rekening mee kan houden.

Artikel 16 Verlies van foto’s en bewaring

1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde zes (6) maanden.
De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.

 

Artikel 17 Schade aan apparatuur

Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

 

Artikel 18 Levering en gebruiksrecht

1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer komt schriftelijk met Opdrachtgever overeen of de gemaakte foto’s gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal dit zonder toestemming niet doen.

3. Indien de Opdrachtgever wil meedoen met een fotowedstrijd met een foto van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever dit eerst te overleggen met Opdrachtnemer. Wanneer toestemming is gegeven voor gebruik, moet de Opdrachtgever de foto met zichtbare copyright-vermelding in sturen. 4.De voorwaarden van de wedstrijd moeten door Opdrachtgever bestudeerd worden. Wanneer hierin vermeld staat dat de ingestuurde foto onbeperkt gebruikt mag worden door de organisatoren, moet dit wederom overlegd worden met Opdrachtnemer.

 

Artikel 19 Auteursrecht

1. Met het kopen en betalen van de foto’s heeft Opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen.
2. Opdrachtnemer draagt bij een levering van de foto’s het gebruik over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij dit schriftelijk niet is overeengekomen mogen de foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden, verkocht, aangepast, geld aan verdiend worden om welke reden dan ook door opdrachtgever.

3. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht en door hem aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiële schade ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.
4. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

Artikel 21 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Opdrachtnemer haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

3. Als Opdrachtnemer, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 22 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 23 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

bottom of page